Privacy Policy

 

Het gebruik van de website www.HRM-Coach.nl is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Gebruik van de website
HRM-Coach besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.HRM-Coach.nl en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan HRM-Coach niet garanderen dat alle ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal HRM-Coach de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.Als u onjuistheden vaststelt, kunt u een mail sturen naar info@HRM-Coach.nl

HRM-Coach spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat de website www.HRM-Coach.nl volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

HRM-Coach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Bescherming van persoonsgegevens
HRM-Coach hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via onze website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd, bijvoorbeeld bij het aankopen van de artikelen en/of diensten van de site. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens van 1 september 2001.

HRM-Coach geeft u daarbij de volgende garanties:
- Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening (on line) te realiseren;
- De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling;
- Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden;
- U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met HRM-Coach;
- HRM-Coach treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via onze website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. HRM-Coach beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. HRM-Coach aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten
U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

HRM-Coach behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Nederlands Recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.